Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną
gry internetowej „Ona i On”

Ostatnia aktualizacja regulaminu 12 marca 2007r.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Firmę PROGLOBAL w postaci udostępniania dostępu do gry internetowej „Ona i On” oraz możliwość gry w/w grę wraz z warunkami zawierania i rozwiązywania umowy o świadczeniu tej usługi. Głównym adresem internetowym gry „Ona i On” jest www.ona-i-on.pl 
2.Definicje:
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną; 
Gra - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stanowiąca grę internetowa o nazwie „Ona i On” zamieszczona pod głównym adresem internetowym www.ona-i-on.pl; 
Usługodawca - firma PROGLOBAL z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul.Sengera M. Cichego 11/8 ; wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 441801; 
Gracz (Usługobiorca) - każda osoba, która zarejestrowała się w grze i korzysta lub korzystała z konta w grze;
Konto (Postać) – struktura informatyczna utworzona na wniosek gracza podczas rejestracji w bazie gry zawierająca pola z parametrami wykorzystywanymi w grze będąca powiązana z numerem ID. Korzystanie z konta wymaga znajomości numeru ID i hasła dostępowego. Konto jest wartością niematerialną i nie może stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny. Konto pozostaje własnością usługodawcy oddaną w użytkowanie graczowi (usługobiorcy) na określonych w regulaminie warunkach. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować ograniczeniu uprawnień do korzystania z niego lub całkowitym odebraniu graczowi prawa do korzystania z niego (zablokowanie).  W przypadku utraty praw do korzystania z konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z konta usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na zakupione Kredyty przypisane do tego konta. 
Numer ID (ID)– indywidualny i unikalny numer konta gracza nadawany w momencie zakładania nowego konta w grze podczas procesu rejestracji.
Zdarzenie losowe  - wydarzenie mające wpływ na parametry konta. W grze występuje szereg zdarzeń zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Ich występowanie jest  losowe (generowane za pomocą algorytmów gry lub usługodawcę). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w ich przypadku ewentualne straty dla gracza.
Kredyty  - wirtualna waluta nabywane przez graczy w celu uzyskania dostępu do opcji i możliwości zawartych w grze. Kredyty są wykorzystywane tylko i wyłącznie w ramach gry. 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.Do prawidłowego działania gry wymagana jest aby gracz posiadał:
 a)komputer podłączony do sieci Internet;
 b)przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji co najmniej 5.5 lub FireFox w wersji co najmniej 1.0;
 c)monitor pracujący w rozdzielczości co najmniej 1024x768;
 d)włączoną obsługa JavaScript w przeglądarce gracza;
 e)włączoną obsługa cookie w przeglądarce gracza.
2.W przypadku korzystania z oprogramowania blokującego informacje o poprzedniej stronie (nagłówek HTTP_REFERER) należy wyłączyć tę opcję. Za wyłączenie tej opcji przez gracza i ewentualne negatywne skutki jakie może to nieść usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Gracz dokonuj tej czynności tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
3.W celu skorzystania z gry nie jest wymagany zakup oraz instalacja specjalnych (dodatkowych) programów na komputerze gracza.

III. REJESTRACJA W GRZE
1.Rejestracja w grze jest bezpłatna. 
2.Rejestracja powoduje stworzenie konta na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie i oznacza że usługobiorca zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości.
3.Jedna osoba może posiadać tylko jedno aktywne konto w grze i nie może go przekazywać.
6.Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że jest pełnoletnia lub posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na w/w rejestrację i uczestnictwo w grze. 
7.Rejestracja osoby dokonywana jest po wybraniu opcji „Nowe konto” i prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwiającego dodanie nowego konta gracza do gry. 
9.Po prawidłowym przyjęciu przez system danych gracza automatycznie jest tworzone nowe konto w grze oraz generowany i prezentowany jest jego numer ID. Numer ten wraz z hasłem podanym przez gracza w formularzu umożliwia zalogowanie do gry i branie udziału w rozgrywce. 
10.Numer ID i hasło gracz musi zapamiętać. Gracz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez gracza hasła oraz numeru ID oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
13.Zabrania się korzystania z kont innych graczy oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
14.Gracz oświadcza, że podawane przez niego dane:
 a)są prawdziwe;
 b)nie naruszają praw osób trzecich;
 c)nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
15.Logowanie do gry jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;

IV. REZYGNACJA Z GRY
1.Gracz biorący udział w grze może w dowolnym momencie dokonać rezygnacji z niej. Wystarczy aby nie logował się do niej. 
2.Konto z którego nie nastąpiło logowanie przez 60 dni będzie usunięte.
3.Usunięcie jest bezpowrotne i powoduję usunięcie danych konta gracza z gry.
4.Po usunięciu konta przez pewien czas gracz nie będzie mógł założyć nowego konta.
7.Podczas usunięcia konta są usuwane również wszystkie zgromadzone na nim kredyty.

V. RODZAJ USŁUGI
1.W ramach usługi usługodawca udostępnia dostęp do gry internetowej „Ona i On” oraz możliwość gry w/w grę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu gry wywołane czynnikami od niego niezależnymi (uszkodzenia łączy teleinformatycznych, awaria serwera). Wszelkie potencjalne straty jakie poniesie gracz w związku z w/w sytuacjami nie będą rekompensowane. Usługodawca zapewnia, ze dołoży wszelkich starań aby korzystanie z gry odbywało się bez przeszkód i zgodnie z zasadami opisanymi niniejszym Regulaminem
2.„Ona i On” jest internetową grą fabularną rozgrywaną przy pomocy przeglądarki internetowej. Uczestniczący w niej gracz może odwiedzać różne wirtualne budynki na przykład pub i biblioteka, w których może spotkać różne ciekawe postacie występujące w grze. Po poznaniu danej postaci może kontynuować z nią znajomość. W czasie spotkań gracz może otrzymywać lub nabywać różne przedmioty oraz wiedzę. Elementy te są mu potrzebne przy spotkaniach z innymi postaciami. Oryginalnym budynkiem jest giełda, na której gracze wystawiają zdobyte przez siebie przedmioty i kupują od innych osób uczestniczących w grze. Kolejnym sposobem na zdobycie przedmiotów niezbędnych przy kolejnych spotkaniach jest sklep. Wiedze potrzebną przy rozwiązywaniu różnych zadań wynikłych w czasie spotkań można nabywać w centrum kształcenia. W grze jest wykorzystywana przez wirtualna waluta o nazwie kredyty. Istnieją różne sposoby pozyskiwania kredytów. Jednym z nich jest na przykład bank, w którym można założyć lokatę terminową z posiadanych kredytów i kontynuować grę czerpiąc zyski z procentów innym sposobem, szybszym na zdobycie kredytów ale ryzykownym jest kupno akcji wirtualnych firm. Bardzo często do gry dochodzą nowe postacie, z którymi można się spotkać dzięki temu gracze mają zapewnioną cały czas dużą dozę rozrywki. 
4.Grę charakteryzuje duża losowość, zmienność i nieprzewidywalność. Żaden z elementów wchodzących w skład świata gry nie jest stały. W dowolnym momencie rozgrywki może się on pojawić, zniknąć lub zmienić swoje cechy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i zmiany parametrów konta spowodowane zmianami w grze.
5.Gra ma charakter ewolucyjny oznacza to, że się rozwija i powstają jej nowe elementy a już istniejące zmieniają swój charakter. 
6. Wszystkie osoby występujące w grze są fikcyjne i wymyślone na potrzeby gry. 
7. Wszystkie przedmioty występujące w grze (sklepie, giełdzie, itd...) są fikcyjne i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gry.
8. Wszystkie firmy występujące w grze (giełda akcji) są fikcyjne i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gry. 
9. W grze występują elementy erotyczne.

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
1.Korzystanie z gry w podstawowym zakresie jest nieodpłatne. 
2.Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić poprawne działanie gry, jej rozwój oraz popularyzację.
3.Niedopuszczalne są działania graczy mogące utrudniać lub destabilizować działanie gry, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich. 
4.Gracz zobowiązuje się nie używać dodatkowych programów, które umożliwiałyby mu oszukiwanie systemu gry i innych graczy.
5.Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały, treści, zdjęcia i grafiki, które umieści w grze
6.Gracz zobowiązuje się do niepublikowania w grze żadnych materiałów i treści, które nie są jego własnością lub narażają prawa osób trzecich.
8.Nad przestrzeganiem regulaminu czuwa usługodawca oraz wyznaczone przez niego osoby. Mają oni prawo:
 a)ostrzegania i upominania gracza;
 b)karania gracza;
 d)blokowania konta gracza;
 e)monitoringu działań gracza;
 f)zmiany wybranych parametrów konta gracza;
9.Usługodawca oraz wyznaczone przez niego osoby mają prawo w szczególnych przypadkach udzielenia graczowi tymczasowej zgody na działania odbiegające od regulaminu.
11.E-maile kierowane do usługodawcy nie są rozpatrywane gdy:
 a)w e-mailu brak ID gracza;
 b)w e-mailu brak nazwy konta;
 c)w e-mailu brak tematu;
 d)w e-mailu brak treści lub jest ona bezsensowna;
 e)e-mail zawiera załączniki będące nosicielami wirusów;
 f)e-mail zawiera treści obraźliwe i wulgarne.
12.W przypadku wykrycia błędu w grze, gracz zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym graczom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania usługodawcy o  wykrytym błędzie.
13.Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi.
14.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 a)szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez gracza z gry;
 b)problemy w funkcjonowaniu gry, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich i siły wyższej;
 c)korzystanie z gry przez gracza niezgodnie z postanowieniami regulaminu;
 d)treści informacji zamieszczanych w grze przez graczy. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor informacji;
 e)przerwy w funkcjonowaniu gry zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd...);
 f)utratę danych zawartych w grze spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania gry, bazy danych lub też innymi okolicznościami.
15.Usługodawca wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych gry i oprogramowania.
16.W wypadku krytycznych awarii gry usługodawca może odtwarzać stan gry lub jej elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej gry lub jej elementów.
17.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek umowy zawierane pomiędzy graczami.

VII. OPCJE GRY
1.Gracz może skorzystać z dostępu do opcji i możliwości zawartych w grze wykorzystując w tym celu kredyty, które są powiązane bezpośrednio z kontem gracza i na nim gromadzone;
2.W celu zdobycia kredytów gracz może:
 a)zakupić je od usługodawcy;
 d)otrzymać od usługodawcy;
 c)otrzymać zgodnie z innymi zasadami opisanymi na stronach gry;
4.Szczegółowe informacje na temat zdobycia, kosztów i metod pobierania z konta gracza kredytów są zawarte na stronach gry.
5.Gracz nie może wykorzystywać i pozyskiwać kredytów w inny sposób niż przedstawiony przez usługodawcę.
7.Nie wolno gromadzić kredytów na koncie gracza ponad bieżące jego potrzeby wynikające z gry.
8.Za zgromadzone na koncie gracza kredyty nie przysługuje zwrot pieniędzy.
9.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieprawidłowości działania systemów firm realizujących płatności. Szczegółowe informacje o firmach  realizujących płatności oraz zasadach ich reklamacji są dostępne w w/w firmach lub na ich stronach internetowych.
13.W przypadku skorzystania z jakiejkolwiek formy płatności w grze gracz zobowiązuje się do zachowania staranności podczas realizacji procedury płatności.
14.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez gracza podczas realizacji procedury płatności.
15.W przypadku błędów popełnionych przez gracza podczas realizacji procedury płatności usługodawca może nie dokonać na rzecz gracza akcji, która miała być wynikiem powyższej płatności.
16.Transakcje rozpoczęte a nie zrealizowane w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia będą anulowane.

VIII. USUNIĘCIE I ZABLOKOWANIE
1.Zablokowanie konta gracza wiąże się z niemożliwością zalogowania do konta w grze i niemożliwością brania udziału w grze.
3.Decyzję o zablokowaniu może podjąć jedenie usługodawca lub wyznaczone przez niego osoby. Od decyzji o zablokowaniu gracz może się odwołać do usługodawcy. 
4.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, jakie gracz poniósł z powodu blokady konta.
5.Gracz i jego konto może zostać zablokowane czasowo lub na stałe w przypadku gdy:
 a)narusza prawo, postanowienia regulaminu, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego;
 c)gracz umieszcza informacje mające przynieść mu korzyść w grze w innych niż gra serwisach internetowych lub grupach dyskusyjnych niezgodnie z obowiązującymi tam zasadami;
 d)używa w stosunku do innych graczy oraz w grze słów powszechnie uznanych za obelżywe i wulgarne;
 e)wykorzystuje grę w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
 f)korzysta z gry za pomocą oprogramowania na które usługodawca nie wyraził zgody;
 g)posiada więcej niż jedno konto w grze;
 h)logował się na komputerze, z którego miało miejsce logowanie do konta innego gracza;
 i)powoduje „zepsucie” rozgrywki;
 j)nie poinformował usługodawcy o znalezionym błędzie w grze;
 k)uzyskał korzyści z błędu występującego w grze;
 l)nie logował się przez 60 dni do swojego konta;
 m)swoim zachowaniem narusza prawa osób trzecich;
 n)jest podejrzany o sprzedaż lub kupno elementów gry (konta graczy, przedmioty, itd...);
 o)dokonał próby włamania na konto gracza, do gry,  do bazy danych gry,  na serwer gry. Dokonał wyłudzenia SMS lub płatności, lub też czerpał korzyści z takiego wyłudzenia. Dodatkowo czyny te będą zgłaszane do odpowiednich organów;
7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta gracza, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla gry lub usługodawcy. W momencie usunięcia konta wszystkie zgromadzone na nim przedmioty oraz kredyty zostają utracone i nie ma możliwości ich odzyskania.
9.W celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z konta w grze, gracz może zostać poproszony (poprzez wysłanie przez usługodawcę na adres e-mail gracza wiadomości) o przesłanie w postaci listu poleconego na adres usługodawcy swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie dodatkowo zgoda na uczestnictwo w grze rodziców lub opiekunów prawnych). Jeśli gracz w przeciągu 14 dni od wysłania listu e-mail z w/w prośbą nie przyśle listu z odpowiednimi informacjami do usługodawcy jego konto zostanie zablokowane. Konto gracza do momentu otrzymania odpowiedzi przez usługodawcę może być zablokowane.
10. Nowe konto nieaktywowane w ciągu 14 dni będzie usuwane. 


IX. POUFNOŚĆ
1.Dane osobowe – o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.) – nie są przetwarzane w grze.
2.W przypadkach szczególnych, o których mowa w pkt IX.3 – gracz zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
3.Osobiste dane gracza takie jak imię, nazwisko, numery telefonów numery NIP, PESEL itd... oraz adresy nie są zbierane w grze oraz nie są w niej przechowywane.  
4.Prośba o podanie przez gracza, któryś z w/w danych przez usługodawcę może nastąpić:
 a)w wypadku reklamacji;
 b)w celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z konta w grze.
5.Firmy realizujące proces płatności mogą wymagać podania w/w danych od gracza. Za dane podane w tym wypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
6.Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych gracza specjalnym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.Gracz uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta graczy, grafiki i inne elementy wchodzące w skład gry oraz elementy związane z grą należą do usługodawcy, lub firm albo osób z nim współpracujących oraz autora gry. 
2.Wykorzystanie jakichkolwiek elementów pochodzących z gry bez uzyskania zgody usługodawcy lub odpowiedniego partnera jest zabronione. 

XI. ZMIANY REGULAMINU
1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
2.Każdy gracz w momencie logowania się do gry akceptuje aktualnie obowiązujący regulamin.

XII. REKLAMACJE
1.Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres pocztowy usługodawcy.
2.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 a)oznaczenie gracza (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer ID);
 b)opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
 c)zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez usługodawcę w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
3.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania gry wynikające z nieznajomości bądź faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
4.Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje była rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania. O jej rezultacie lub podjętych w jej sprawie działaniach usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail gracza.
5.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę usługodawcy w Warszawie.

XIII. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI
1.Długotrwała gra może doprowadzić u gracza do uzależnienia oraz ogólnego zmęczenia organizmu i mylenia spraw związanych ze światem gry a światem realnym. 
Z tego względu zaleca się:
 a)nie grać jeśli odczuwa się zmęczenie lub niewyspanie;
 b)odpoczywać co najmniej 10 do 15 minut na każdą godzinę gry;
 c)spożywać posiłki co najmniej na każde trzy godziny gry;
 d)realizować w sposób normalny czynności fizjologiczne;
 e)chodzić do pracy, szkoły lub uczelni i wypełniać swoje obowiązki; 
 f)spotykać się ze znajomymi nie tylko w sposób wirtualny;
 g)nie zaniedbywać rodziny i higieny osobistej :-)